Juridische informatie afkomstig van het internet en aldaar vrij beschikbaar gesteld.

Vrijstelling van aansprakelijkheid.

De informatie die hier beschikbaar wordt gesteld is vrij op het internet beschikbaar.

In een aantal gevallen worden de gegevens gedownload via deze website, in andere gevallen wordt gebruik gemaakt van een link.

De tekst wordt gratis ter beschikking gesteld, zonder enige garantie op juistheid en volledigheid. U dient dus zelf alle gegevens te controleren op hun juistheid en volledigheid.

In sommige gevallen werden gegevens gebundeld in ťťn bestand en in dat geval behoort het copyright voor de samenstelling tot de samensteller (Eric Beaucourt).

Door de gegevens te downloaden ontslaat u de samensteller van elke verantwoordelijkheid in verband met de juistheid en volledigheid.

Gebruik van bladwijzers bij pdf-documenten.

In een aantal gevallen wordt het document geopend met de bladwijzers. Indien dit niet het geval is, dan moet u zelf de bladwijzers openen. In de laatste versie van Acrobat Reader, gaat u naar het menu bovenaan, dan "Beeld", dan "Tonen/Verbergen", dan "Navigatievensters"en dan "Bladwijzers".

U kan ook op het tweede vlaggetje klikken in de linkermarge van Acrobat Reader.

Downloaden.

Om rechtstreeks te downloaden, ga met de rechtermuisknop over de tekst en dan "Doel opslaan als".

Wanneer u gegevens van deze website ter beschikking stelt via een eigen website, dan moet steeds melding gemaakt worden van www.ericbeaucourt.be/algemeen/algemeen.html en moet de pagina in uw website geopend worden in een nieuw venster. Inline linking is verboden.

In geen enkel geval mag gebruik gemaakt worden van systemen die de indruk zouden wekken als zouden de gegevens van uw eigen website afkomstig zijn.

De bestanden die ter beschikking worden gesteld, mogen op geen enkele manier gewijzigd worden.

Abonnenment op de inhoudstafel van een aantal tijdschriften. Klik hier

Arresten Hof van Cassatie NL (afkomstig van www.cassonline.be )

Arresten Hof van Cassatie 2002

Arresten Hof van Cassatie 2003

Arresten Hof van Cassatie 2004

Arresten Hof van Cassatie 2005

Arresten Hof van Cassatie 2006

Arresten Hof van Cassatie 2007

Arresten Hof van Cassatie 2008

Arresten Hof van Cassatie 2009  

Arresten Hof van Cassatie 2010

Arresten Hof van Cassatie 2011  

Oudere jaargangen Hof van Cassatie (bibliotheek universiteit leuven) 

Arresten Grondwettelijk Hof NL (afkomstig van www.const-court.be )

Arresten 2010 (volledig)

Arresten 2011 (volledig)

Arresten 2012 (volledig)

Arresten 2013 (volledig)

Arresten 2014 (volledig) - overzicht zoals gepubliceerd op www.const-court.be

Arresten 2015 (volledig)


Belgisch Staatsblad.

U kan zich gratis abonneren op een dagelijkse mail met de inhoudstafel van het B.S. Klik hier.

Boeken (vrij beschikbaar op het internet)


Beknopt overzicht sociale zekerheid in BelgiŽ (afkomstig van de F.O.D. Sociale Zekerheid) - 2012 - 777 blz. (uitgave verschenen op 6 januari 2014)

Boek wettelijke afstanden (afkomstig van www.legalworld.be)


B.T.W. circulaire voor advocaten

Casslex

Casslex 1994 - 2014

Casslex 2015

Deskundigen (Opleidingsinstituut voor gerechtelijke experts)

Alfabetische rangschikking

Rangschikking per specialisatie

Keuzelijst specialisaties

Diversen


Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - aanslagjaar 2014

Afkortingen en verwijzingen (Hof van Cassatie) - versie 16 oktober 2012

Juridische afkortingen en verwijzingen - afkomstig van Kluwer

Verklaring van uw rechten wanneer u niet van uw vrijheid bent benomen

Verklaring van uw rechten wanneer u van uw vrijheid bent benomen
Europees Hof Rechten van de mens

Information note on the Court's Case-Law

This monthly publication contains summaries of cases (judgments, admissibility decisions, communicated cases and cases pending before the Grand Chamber) considered to be of particular interest. Each summary has a headnote and is classified by the Convention Article(s) to which the case relates and by keywords. The Case-Law Information Note also provides news about the Court and Court publications.


Case Law Information note 2014

Case Law information note 2015

Case Law information note 2016

Case Law information note 2017

Guide on Article 6 - Right to a fair trial ( 2013)

Geschiedenis Gerechtsgebouw Gent - video

Gevangenis Gent - video

Handleidingen van Word 2010, specifiek voor magistraten, advocaten en juristen.

Klik hier

Handleidingen Hudoc (E.H.R.M.)

Deel 1 - video

Deel 2 - video


Hudoc 1 - User manual

Hudoc 2.2 - User manual


Hof van Assisen - video

Klik hier

Informatie over Justitie (jeugdrechter - onderzoeksrechter - vrederechter enz. - video)

Klik hier

Jura Falconis (bibliotheek leuven)


Jura Falconis (klikken met de linkermuisknop om te openen)

Libercas (samenvattingen Arresten Hof van Cassatie) (afkomstig van www.cassonline.be)

Libercas is ook te downloaden via de site van het Hof van Cassatie: www.cassonline.be

Libercas 1994-2014

Libercas 2015

Libercas 2016

Libercas 2017

Rolrechten

Overzicht tarieven

Vergelijkende tabel

Wetgeving 28 april 2015

K.B. 12 mei 2015 model pro fiscoverklaring

Omzendbrief griffierechten

Model pro-fiscoverklaring


Tarieven


Allerlei tarieven zoals ereloon curatoren, rechtsplegingsvergoeding, loonbeslag, eerstelijnsbijstand, tweedelijnsbijstand, indexcijfers, opdecimes enz.

Klik hier voor alle gegevens.

Gerechtskosten 2013   -  gerechtskosten voor 2014 zijn dezelfde gebleven als in 2013

Gerechtskosten 2015 - zijn dezelfde gebleven als in 2014 - 

Gerechtskosten 2016 - zie B.S. 15/02/2016 - De tarieven voor 2016 worden – tot nader order en in functie van de voorspellingen van het Planbureau - behouden op deze van 2013 (zie Belgisch Staatsblad van 01 maart 2013) tot de indexeringsstop wegvalt. Op die datum zal een initiatief genomen worden om de indexering toe te passen.


Tijdschrift voor Privaatrecht.

Jaargangen 1964 tot 1998 vrij beschikbaar op het internet

Wetboeken op het internet


Wetboek inkomstenbelastingen en B.T.W. (gebundeld - afkomstig van fisconetplus)

Wetboek economisch recht - F.O.D. Economie

Wetboek economisch recht - gebaseerd op Justel


Wetten verschenen in het B.S.

15 DECEMBER 2013. — Wet houdende invoeging van het boek XIII “Overleg”, in het Wetboek van economisch recht

7 januari 2013 - Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders

24 oktober 2013 - Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŽle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen.

21 DECEMBER 2013. — Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank ę Vermiste personen Ľ

14 MAART 2014. — Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken,
de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

21 MAART 2014. — Wet houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde 


5 MEI 2014.—Wet tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (B.S. 02/07/2014)
 
5 MEI 2014. — Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder - B.S. 7 juli 2014

5 MEI 2014. — Wet betreffende de internering van personen - B.S. 9 juli 2014

5 MEI 2014. — Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie - B.S. 8 juli 2014

Wetsontwerpen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Justitie - 30 december 2013


Wetten met voorbereidende werkzaamheden (bundels)

15 JULI 2013. — Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht

24 OKTOBER 2013. — Wet tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden

30 JULI 2013. — Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

1 DECEMBER 2013. — Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde


21 DECEMBER 2013. — Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006
tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd


26 december 2013 - Wet betreffende de invoering van een eenheidstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

27 NOVEMBER 2013. — Wet tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring


15 DECEMBER 2013. — Wet houdende invoeging van Boek XII, “Recht van de elektronische economie”, in het Wetboek van
economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan
Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht
(B.S. 14 januari 2014)

26 DECEMBER 2013. — Wet houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, “Recht van de elektronische economie” van het
Wetboek van economisch recht  (B.S. 14 januari 2014)


24 oktober 2013 - Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŽle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen.

14 FEBRUARI 2014. — Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken

7 FEBRUARI 2014. — Wet tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf

18 februari 2014 - wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie

10 APRIL 2014. — Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie